Nemokamos paslaugos

VALSTYBĖS LAIDUOJAMOS (NEMOKAMOS)ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS IR ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR ORGANIZAVIMAS

1.  Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikia specialistų komanda, kurią sudaro gydytojas psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir medicinos psichologas (toliau – komanda). Vaikų konsultavimui paskirtas atskiras kabinetas.

2. Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems prie psichikos sveikatos centro prisirašiusiems gyventojams.  Prisirašiusiems gyventojams užtikrinama visų amžiaus grupių asmenų psichikos sveikatos priežiūra bei priklausomybės ligų gydymo paslaugos.

3. Psichikos sveikatos centras užtikrina komandoje dirbančių specialistų pirminių ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą visą darbo dieną (ne mažiau kaip 6 val. kiekvieną darbo dieną).

6. Įstaiga pacientams ir jų šeimos nariams sudaro galimybę kreiptis į bet kurį psichikos sveikatos centro, teikiančio pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, komandos narį pagal Įstaigos vadovo nustatytą tvarką, taip pat gauti NSP (nuotolines paslaugas).

            7. NSP paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis) (toliau – vaistai) skyrimą ar teikti psichologinio konsultavimo paslaugas.

8.  Pradėdamas teikti NSP paslaugą, gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, ar medicinos psichologas pirmiausia išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo.

INFORMUOJAME, KAD PASLAUGOS YRA APMOKAMOS PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS IR TEIKIAMOS BE JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO.

PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO FUNKCIJOS

 Psichikos sveikatos centras:

1. pagal kompetenciją užtikrina (suteikia ir organizuoja) būtinąją medicinos pagalbą;

2. vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą:

2.1. propaguoja sveiką gyvenseną;

2.2. vykdo psichikos sutrikimų prevenciją;

.2.3. dalyvauja įgyvendinant vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo bei priežiūros priemones;

2.4. dalyvauja įgyvendinant pagyvenusių žmonių psichikos sveikatos stiprinimo bei priežiūros priemones;

2.5. teikia pirminio lygio psichologinės-psichoterapinės intervencijos paslaugas asmeniui grupei ar šeimai;

2.6. atlieka savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinį vertinimą;

2.7. atlieka pirminį asmens psichikos sveikatos būklės patikrinimą;

2.8. atlieka ankstyvąjį rizikos vartojant alkoholį įvertinimą;

2.9. teikia psichologinę pagalbą asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, ir jų šeimos nariams;

2.10. vykdo psichikos ligonių, kuriems dažnai paūmėja psichikos sutrikimai ir tai kelia pavojų jų pačių ir (ar) aplinkinių sveikatai arba gyvybei, stebėseną;

2.11. teikia psichofarmakoterapijos, asmens, šeimos konsultavimo, psichosocialinės reabilitacijos paslaugas;

2.12. teikia priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos pirminio lygio paslaugas;

2.13. teikia psichikos sveikatos slaugos, socialinės pagalbos paslaugas;

vykdo lėtiniais psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių pacientų priežiūrą;

išduoda pacientams nedarbingumo pažymėjimus;

pat visais neaiškiais atvejais siunčia pacientus antrinio stacionarinių paslaugų gauti;

teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas namuose pagal ASPĮ vadovo nustatytą tvarką;

pagal kompetenciją siunčia asmenis dėl neįgalumo, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo;

vykdo asmenų, kuriems teismo sprendimu taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, ambulatorinį stebėjimą; teikia išvadą teismui dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų taikymo panaikinimo;

bendradarbiauja su socialinės globos ir rūpybos įstaigomis, organizacijomis, teikiant psichikos sutrikimų turintiems asmenims socialinę pagalbą.

tvarko medicinos dokumentaciją ir teikia statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis;

bendradarbiauja su šeimos gydytojais, slaugos bei socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais, dirbančiais sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose;

teikia kitas sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

KOMANDOS NARIŲ FUNKCIJOS IR KOMPETENCIJA

1. Gydytojas psichiatras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojas teikia pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas pagal kompetenciją, nustatytą atitinkamose Lietuvos medicinos normose.

2. Psichikos sveikatos slaugytojas pagal kompetenciją organizuoja ir atlieka psichikos sveikatos slaugą:

2.1. įvertina psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių asmenų slaugos poreikius ir pagal kompetenciją padeda spręsti pacientų problemas bei teikia jiems reikiamas slaugos paslaugas;

2.2. nustato psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių asmenų slaugos poreikius;    

12.3. profesionaliai ir saugiai atlieka gydytojo paskirtas gydymo procedūras, paaiškina pacientams jų poveikį ir kokio specialaus režimo reikia laikytis prieš jas ir po jų. Informuoja gydytoją apie procedūrų sukeltas komplikacijas;

2.4. informuoja pacientus apie paskirtų vaistų poveikį, galimas nepageidautinas reakcijas;

2.5. dalyvauja pacientų, kuriems taikoma pakaitinė palaikomoji terapija, sveikatos priežiūroje (išduoda gydytojo paskirtą metadono dozę ir stebi jos išgėrimą, veda metadono apskaitą, atlieka narkotinių medžiagų nustatymo testus);

2.6. bendradarbiauja su kolegomis, kitų profesijų specialistais, įstaigų darbuotojais, nuo kurių priklauso ar gali priklausyti žmonių psichikos sveikata;

2.7. dalyvauja organizuojant siuntimą dėl stacionarinio gydymo priverstine tvarka, kai pacientas kelia grėsmę savo ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei;

2.8. rengia informaciją institucijoms pagal kompetenciją apie panaudotą smurtą – sužeistus, sužalotus asmenis, šeimoje įtariamą, gresiantį smurtą vaikams, ar globojamiems asmenims, taip pat vaikų nepriežiūrą;

2.9. teikia pacientams ir jų šeimos nariams, kitiems specialistams rekomendacijas psichikos sveikatos slaugos klausimais;

2.10. pagal kompetenciją teikia skubią pagalbą, kai nėra gydytojo ir iškyla tiesioginė grėsmė paciento gyvybei;

2.11. pildo ir tvarko medicininę dokumentaciją ir statistinės apskaitos formas  pagal nustatytą tvarką, išrašo siuntimus atlikti  procedūras. Gydytojo nurodymu paskiria pacientui kito vizito laiką;

2.12. naudojasi įstaigoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

2.13. laikosi užkrečiamųjų ligų profilaktikos reikalavimų;             

2.14. laikosi medicininių atliekų tvarkymo taisyklių;

2.15. laikosi slaugos profesinės etikos ir deontologijos principų, gerbia pacientų teises.

 Medicinos psichologas pagal kompetenciją:

1. atlieka vaikų ir pilnamečių pacientų psichologinę diagnostiką ir įvertinimą;

2. teikia psichologinio konsultavimo paslaugas ir padeda spręsti bendravimo, santykių su aplinkiniais ir asmenines problemas;

3. teikia specifinių elgesio ir emocinių sutrikimų diagnostikos ir terapijos paslaugas;

4. teikia psichologinę pagalbą ir (ar) pirminio lygio psichologinės-psichoterapinės intervencijos paslaugas asmenims, išgyvenusiems krizines situacijas ir (ar) patyrusiems psichologines traumas;

5. atlieka savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinį vertinimą;

6. padeda spręsti asmeninio bei šeimos gyvenimo sunkumus, tarpasmeninius konfliktus;

7. teikia pacientams, jų šeimos nariams ir kitiems specialistams rekomendacijas psichologijos klausimais.

Socialinis darbuotojas pagal kompetenciją:

1. įvertina paciento (šeimos) socialinę padėtį, socialines problemas ir aplinką;

2. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, padeda asmeniui (šeimai) spręsti socialines problemas;

3. sudaro pacientui individualų socialinės pagalbos planą, numato jam konkrečias socialinės pagalbos priemones ir būdus;

4. teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei socialines paslaugas;

5. organizuoja užimtumo terapiją, atsižvelgdamas į paciento gebėjimus ir ligos ypatumus;

6. tarpininkauja pacientui ir kitiems psichikos sveikatos centro komandos nariams sprendžiant paciento ir (ar) šeimos problemas;

7. sudaro sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat įveikti socialinę atskirtį;

8. teikia pacientui ir jo šeimos nariams, kitiems specialistams rekomendacijas socialinių paslaugų klausimais;

9 turėdamas duomenų, kad asmeniui (šeimai) reikia socialinių paslaugų, nedelsdamas informuoja asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę.